Krajina Novohradska – Výroční zpráva 2023

Historie a poslání

Spolek vznikl v roce 2005, původně jako občanské sdružení. 

Hlavním cílem spolku je ochrana a kultivace krajiny Novohradských hor a podhůří.

Náplní činnosti spolku je: 

  • Propojování aktivit spolků, obcí, jednotlivců zaměřených na ochranu a kultivaci krajiny Novohradských hor.
  • Zprostředkovávání informací a vzdělávání veřejnosti, spolků, státní správy.
  • Snaha aktivně předcházet zásahům ohrožujícím krajinný ráz, cenné přírodní lokality apod., například nevhodným umístěním zástavby (územní plánování, KPÚ). 
  • Snaha o zachování „paměti krajiny“ –  kulturních prvků v kontextu krajiny.

Identifikační a kontaktní údaje 

Krajina Novohradska z.s.
zapsaný pod spisovou značkou L 4103 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 26998653          

Sídlo organizace: Velký Jindřichov 13, 382 82 Benešov nad Černou

Bankovní spojení: 3383337359/0800

Struktura spolku

Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. 

Předsednictvo
Předsednictvo je statutárním orgánem spolku.

Předsednictvo řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze, a to v souladu s rozhodnutími členské schůze a předsednictva. 


Členové předsednictva: 

Jan Kurz

jan.kurz@krajinanovohradska.cz, 606 787 759

Aleš Kurz

ales.kurz@krajinanovohradska.cz, 602 374 288

Michaela Vlčková

michaela.vlckova@ krajinanovohradska.cz, 608 072 50Naše činnost v roce 2023

Rok 2023 jsme začali iniciací širšího občanského odporu proti záměru vystavět v bývalé sklářské osadě Černé Údolí, kde natrvalo žije asi 19 lidí, komplex apartmánového hotelu s kapacitou 193 lůžek a 81 parkovacích míst. Developerský záměr byl stažen a momentálně hledá svou další podobu, která už nebude muset jít přes posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). Náš spolek situaci monitoruje a spolupracuje s místními samosprávami na prevenci formou zkvalitnění územního plánování.

Zorganizovali jsme setkání v Černém Údolí (3.3. 2023 v penzionu Černé údolí), kam jsme pozvali místní obyvatele a další instituce a jednotlivce, kteří se v kauze angažovali. Následně jsme sepsali prohlášení Podpora Novohradským horám, které chceme dát k podpisu starostům místních obcí a dalším osobám a je možné je podepsat v elektronické verzi na webu spolku.

Následně jsme se věnovali komunikační strategii a hledání vize spolku. 14.4.2023 proběhl workshop k hledání vize moderovaný agenturou Kukutch. Jedním ze závěrů workshopu bylo věnovat se více komunikaci s místními obyvateli, což bylo určující pro plánování následných aktivit spolku. Proto jsme podali žádost o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace Via v programu Dokážeme víc na realizaci projektu Zlepšení komunikace spolku Krajina Novohradska s místními obyvateli.

Na jaře jsme se věnovali kauze Jiřické nádrže. Připojili jsme se k aktivitě Biologického centra AVČR – konkrétně sepsání petice za připojení Jiřické nádrže do návrhu vyhlášení Přírodní památky Pohoří na Šumavě. (Jihočeský kraj navrhl v roce 2023 rozšířit území Přírodní památky Pohoří na Šumavě a prohloubit tím na příštích deset let ochranu biologicky cenného komplexu lučních, lesních a rašelinných biotopů v této části Novohradských hor a s nimi i velkého množství vzácných a ohrožených organismů. Jiřická nádrž ale v návrhu nepochopitelně chybí). Petici podepsalo během jediného měsíce více než 2000 lidí a v květnu 2023 ji její hlavní iniciátor, hydrobiolog a (tehdy) člen spolku Karel Šimek, předal spolu s dalšími hejtmanovi a zastupitelům Jihočeského kraje. Zapojili jsme se také to mediální kampaně proti nevhodnému komerčnímu rybolovu na Jiřické nádrži (pořad Nedej se).

Další kauzou řešenou v červenci bylo podání připomínky k návrhu Rybářství Nové Hrady s.r.o., které oznámilo v červnu 2023 svůj záměr používat „závadné látky“ ke krmení ryb na více než 20 rybnících včetně Zlaté Ktiše.

Spolky Calla a Krajina Novohradska se společně vyjádřily k plánovanému záměru použití závadných látek pro krmení ryb a k úpravě povrchových vod v rybnících v Novohradských horách a podhůří. Dne 11.7. bylo Městským úřadem Trhové Sviny (Odbor životního prostředí) ohlášeno zahájení správního řízení k vydání závazného stanoviska k plánovanému záměru Rybářství Nové Hrady s.r.o. použití závadných látek pro krmení ryb a k úpravě povrchových vod na rybnících. Mezi tyto rybníky, pro které se žádá o povolení k hnojení kejdou, NPK, vápnem a dalšími látkami, je jmenována také oligotrofní horská huminová nádrž  Zlatá Ktiš, ale i další rybníky, které se nacházejí v blízkosti zvláště chráněných území nebo jsou přímo součástí Přírodního parku a ptačí oblasti Novohradské hory, kde by rybníky měly mít speciální statut ochrany dle znění bodů Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2003 ze dne 30. 9. 2003 o zřízení Přírodního parku Novohradské hory. Navíc ve většině z uvedených rybníků je doložen výskyt zvláště chráněných živočichů. Oba spolky se přihlásily jako účastníci do správního řízení a ve stanovené lhůtě podaly k záměru připomínky, vycházející z konzultací s řadou odborníků na ochranu přírody, specialistů na hydrobiologii a vodní hospodářství.

V návaznosti na hledání vize spolku jsme si znovu potvrdili a hlasováním schválili, že jednou z významných činností spolku bude iniciativa podporující vznik CHKO Novohradské hory.

Konkrétní akce pořádané v roce 2023:

23.2. Kůrovec na Šumavě – zkušenost pro Novohradské hory

Přednáška Martina Haise v Kulturně-spolkovém domě v Nových Hradech

13.5. Exkurze do zaniklých obcí pod Kamencem

Exkurze do zaniklých obcí pod Kamencem: Pavlína, Schwerzviertel, Šance, Bärau.

Průvodci: Michaela Vlčková, Aleš Kurz

12.8. Noční pouť na Dobrou Vodu

Rozjímavé noční putování po stopách dávných poutníků Novohradskými horami.  Z Nových Hradů krajem zaniklých vesnic Mýtiny, Veveří, Jedlice na Mandelstein a odtud na poutní místo Dobrá Voda.

Průvodce: Michaela Vlčková

19.8. Sousedský jarmark

Pořádali jsme spolu s Osadním Výborem Hojná Voda. Spolek tu měl svůj stůl, kde prezentoval svoji činnost. Byla zde také instalována výstava Nebeské Novohradky.

Garant akce: Klára Matoušková, podpořeno grantem z Nadace Via

7.10. Setkání s krajinou

Setkání určené zejména pro místní obyvatele (Horní Stropnice, Nové Hrady …) přestavující spolek. Instalována výstava Nebeské Novohradky, koncert Tomáše Růži a skupiny Handpan.

Garant akce: Michaela Vlčková, podpořeno grantem z Nadace Via

10.12. Adventní pouť do Pohorské Vsi

Rozjímavé putování o druhé neděli adventní z Benešova nad Černou (Kuří) do Pohorské Vsi a zase zpět přes zaniklé vsi Polžov a Klepná.

Průvodce: Michaela Vlčková

Pozvánka

Pytláctví – hlavní hrozba pro rysí populaci

Je název besedy z (cyklu Zelených úterků) s Terezou Minárikovou. Beseda se uskuteční 16. 4. 2024 od 17:30 v Českých Budějovicích v kulturním klubu Horká vana (Česká 266/13). Akci pořádá sdružení Calla. Srdečně zveme a sejdeme se tam!

Odkaz na fb událost se nachází tady.

Newsletter #2

Kam mizí rysi z Novohradských hor?

Novohradské hory jsou domovem jedné z nejvzácnějších šelem u nás. I když domovem dost nebezpečným. Podle výzkumné pracovnice organizace Alka Wildlife Terezy Minárikové, která šelmy na Novohradsku dlouhodobě monitoruje, žije rys ostrovid v Česku stabilně jen na dvou místech. V Beskydech a v širším pásu Šumavy a Pošumaví včetně Novohradských hor. V Novohradkách ale vydrží jeden rys v průměru pouhé dva roky, pak záhadně zmizí. Existují vážná podezření, že za to může ilegální pytlačení.

Rys ostrovid je vrcholový predátor. Jeho ekosystémovou rolí je regulace zejména spárkaté a vysoké lesní zvěře. Žádný vrcholový predátor se z podstaty nemůže přemnožit, na rozdíl od býložravé lesní zvěře, která nadělá podle odborných studií jen na českých lesích za rok škody mezi 4 až 10 miliardami Kč. Rys si hledá neobsazené teritorium, a pokud mu to konkurenční vztahy (zejména s člověkem) dovolí, vydrží na svém území i celý život.

Teritoria rysů jsou obrovská. Kočky obhospodaří v průměru 250 km² a kocouři i dvakrát tolik. Česko-bavorsko-rakouská populace se rozpíná od Norimberku přes Linec, celou Šumavu právě po Novohradské hory. Zde ale nastávají komplikace. Konkrétní jedinci s teritoriem v jádrovém území Národního parku Šumava jsou monitorováni i víc jak třináct let. Na Novohradsku ale zatím nevydržela ani jedna rysí rodina.

„V okrajových oblastech, jako jsou Novohradské hory, nám vydrží jeden rys dva roky. Od roku 2013, kdy organizace Alka Wildlife začala rysy monitorovat, zmizeli z Novohradských hor všichni, kteří se tam objevili. Během našeho sledování se tam vyskytlo minimálně osm rodin, sedm z nich je mrtvých. V současnosti je tam mladá kočka Laura, která přišla z Rakouska asi před dvěma lety a starý rakouský kocour Milo. Uvidíme, jak dlouho tam vydrží,“ říká v podcastu Podhoubí Tereza Mináriková. Novohradky jsou přitom pro rysa v podstatě ideálním biotopem včetně skalních útvarů, jak je známe třeba z Kamence, na které rysi rádi značkují.

Pytlačení rysa ostrovida je vzhledem k jeho statusu zvláště chráněného druhu trestným činem. Kriminalita spojená s volně žijícími druhy je v Česku bohužel bagatelizována jak na úrovni vyšetřování, tak trestů a neexistuje ani speciální útvar policie, který by se těmito případy zabýval. I tak se občas podaří vystopovat síť lovců, pašeráků a preparátorů, jako například při tzv. Operaci Lovec. Stálo by za to podobnou akci zaměřit na Novohradsko?

Celou epizodu podcastu Podhoubí o rysovi s Terezou Minárikovou si poslechněte zde.

Portál Hnutí DUHA šelmy.cz letos na jaře vydal velmi dobrou on-line publikaci, která na malém prostoru shrnuje důležitá fakta a uvádí věci na pravou míru. Je možné ji zdarma získat tady.

Mapa rozšíření tzv. šumavské neboli česko-bavorsko-rakouské rysí populace v rysích letech 2017-2019. Tmavě vyznačené kvadráty (10 x 10km) byly pozitivní ve všech 3 letech monitoringu, světlé kvadráty jen jeden (žlutě) nebo dva roky (oranžová) (rysí rok začíná na rozdíl od kalendářního 1.května).
Zdroj: Belotti E. a kol. (2023): Lynx Monitoring Report for the Bohemian-Bavarian-Austrian Lynx Population in 2019/2020. 

Zdroj obrázků: ALKA Wildlife; https://www.alkawildlife.eu/zajmove-druhy/rys-ostrovid, https://fb.watch/roT7Xun7Ob/

Krajina Novohradska má novou ředitelku

Od 8. 3. 2024 začala pro spolek Krajina Novohradska pracovat na pozici ředitelky Hana Bernardová. Seznamte se s ní v krátkém medailonku.

Hana Bernardová vystudovala zahradní a krajinářskou architekturu a postgraduální program Economics for Transition na Schumacher College v Anglii. Pracovala osm let v oblasti územního plánování. V současné době spolupracuje s Nadací Pro půdu, jejímž cílem je zdravá, živá a úrodná půda a podpora drobných ekologických zemědělců. Zabývá se udržitelnými způsoby života, podporuje místní ekonomiku a šetrný vztah lidí k půdě. Přeložila knihy Krásnější svět je možný, naše srdce to ví od Charlese Eisensteina a Aktivní naděje od Joanny Macyové a Chrise Johnstona. Miluje přírodu, zahradničení a muzicírování. Novohradské hory má na dohled ze Slepičích hor.

Hana Bernardová

Newsletter #1

Od rybí obsádky novohradských rybníků po nádrž Římov s pitnou vodou 


Koncem loňského roku došlo k důležitému kompromisu ohledně hospodaření na několika přírodně cenných vodních plochách v Novohradských horách a v podhůří. Správce rybníků a dvou horských klauzur Rybářství Nové Hrady vyšel vstříc spolku Krajina Novohradska a spolku Calla, který připomínkoval žádost rybářů u odboru životního prostředí v Trhových Svinech o povolení užití závadných látek.
„Ve vodohospodářské praxi se obecně jedná hlavně o fosfor a dusík. Množství organických látek se přidává v podobě chlévské mrvy, která tak stimuluje růst mikroorganismů a zooplanktonu,“  říká prof. Karel Šimek z Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Na základě připomínek spřáteleného spolku Calla jsou ze žádosti zcela vyňaty tři klíčové vodní plochy se specifickou krajinnou i ekologickou hodnotou: Zlatá Ktiš, Veverský rybník a rašelinný rybník Xerr. U dalších téměř dvou desítek rybníků zahrnutých v dokumentu nebude žádáno o povolení vkládání hnojiv označovaných jako NPK a kejda. K podpoře rozvoje zooplanktonu bude podle Rybářství Nové Hrady využívána pouze chlévská mrva.

Jde o důležitý precedent vzájemného dialogu a propojení zájmů hospodářů, ekologů i místních obyvatel. Kompromis je důležitý s ohledem na eutrofizaci neboli neúměrné zvyšování úživnosti vody. Na vodních plochách bohatě dotovaných živinami, a především fosforem, dochází k masivnímu rozvoji populací řas a sinic, což posléze přináší významné změny v druhovém složení jak planktonu, tak i ryb.

Význam rybníků, zejména v oblasti Přírodního parku Novohradské hory, se nerovná pouze tržní váze ryb. V horských a rašelinných oblastech jsou na živiny chudé rybníky a nádrže domovem vzácných a specializovaných druhů, které byly jinde vytlačeny řízenou eutrofizací prováděnou rybáři. 

Hospodaření v rybnících je zásadní také s ohledem na kvalitu pitné vody. Velká část vody z Novohradských hor se sbírá v Římovské přehradě – hlavním zdroji pitné vody pro České Budějovice i víc jak polovinu Jihočeského kraje. Kvalita vody v Novohradkách má tak zásadní význam pro hustě osídlené oblasti v nížinách.

Koncem loňského roku došlo k důležitému kompromisu ohledně hospodaření na několika přírodně cenných vodních plochách v Novohradských horách a v podhůří. Správce rybníků a dvou horských klauzur Rybářství Nové Hrady vyšel vstříc spolku Krajina Novohradska a spolku Calla, který připomínkoval žádost rybářů u odboru životního prostředí v Trhových Svinech o povolení užití závadných látek.
„Ve vodohospodářské praxi se obecně jedná hlavně o fosfor a dusík. Množství organických látek se přidává v podobě chlévské mrvy, která tak stimuluje růst mikroorganismů a zooplanktonu,“ říká prof. Karel Šimek z Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Na základě připomínek spřáteleného spolku Calla jsou ze žádosti zcela vyňaty tři klíčové vodní plochy se specifickou krajinnou i ekologickou hodnotou: Zlatá Ktiš, Veverský rybník a rašelinný rybník Xerr. U dalších téměř dvou desítek rybníků zahrnutých v dokumentu nebude žádáno o povolení vkládání hnojiv označovaných jako NPK a kejda. K podpoře rozvoje zooplanktonu bude podle Rybářství Nové Hrady využívána pouze chlévská mrva.

Jde o důležitý precedent vzájemného dialogu a propojení zájmů hospodářů, ekologů i místních obyvatel. Kompromis je důležitý s ohledem na eutrofizaci neboli neúměrné zvyšování úživnosti vody. Na vodních plochách bohatě dotovaných živinami, a především fosforem, dochází k masivnímu rozvoji populací řas a sinic, což posléze přináší významné změny v druhovém složení jak planktonu, tak i ryb.

Význam rybníků, zejména v oblasti Přírodního parku Novohradské hory, se nerovná pouze tržní váze ryb. V horských a rašelinných oblastech jsou na živiny chudé rybníky a nádrže domovem vzácných a specializovaných druhů, které byly jinde vytlačeny řízenou eutrofizací prováděnou rybáři.

Hospodaření v rybnících je zásadní také s ohledem na kvalitu pitné vody. Velká část vody z Novohradských hor se sbírá v Římovské přehradě – hlavním zdroji pitné vody pro České Budějovice i víc jak polovinu Jihočeského kraje. Kvalita vody v Novohradkách má tak zásadní význam pro hustě osídlené oblasti v nížinách.

Setkání s krajinou

7. října v kapli v zaniklých Mýtinách u Nových Hradů

16 h Koncert pro krajinu
Tomáš Růža, handpan – netradiční hudební nástroj, který rozzáří nejen Vaše srdce

Poté u ohně do 19 h
Povídání o ochraně přírody a krajiny Novohradských hor nejen se spolkem Krajina Novohradska.

S sebou si vezměte něco na opékání a na sezení v kapli i u ohně.
Vstupné dobrovolné

Podpořeno z grantového programu České spořitelny Dokážeme víc, ve spolupráci s Nadací Via.

GPS: 48.7630731N, 14.7829139E

Exkurze do zaniklých obcí pod Kamencem | 13. května 2023

Pohoří na Šumavě a přilehlé osady obývalo na začátku 20. století přes 1200 obyvatel. Kdysi tu bývaly sklárny, později vesnice s prosperujícími živnostmi, obchody, hostinci, pivovarem, mlýny, školou. Na polích se pěstovalo obilí i zelí a mák.

Exkurze povede po stopách někdejšího života krajinou dnes již zaniklých obcí (Pavlína, Schwarzviertel, Šance, Berau) pod Kamnecem, nejvyšší horou Novohradských hor na české straně.

Trasa cca 12 km povede převážně po lesních cestách, ale také mimo ně. Doporučujeme vodě odolnou obuv.

Začátek: 13. května v 10 h, parkoviště v Pohoří na Šumavě (48.6046122N, 14.7016750E)

Konec: kolem 16 h tamtéž
Doprava vlastní.
S sebou: jídlo a pití na celý den, pevnou obuv, oblečení dle počasí.

Průvodci: Michaela Vlčková, Aleš Kuz, Krajina Novohradska z.s.

Vstupné: 300 Kč
děti zdarma
psi pouze po předchozí domluvě

Více info: 
michaela.vlckova@krajinanovohradska.cz
tel.608 072 506

Petice pro ochranu Jiřické nádrže

Podílíme se na vyjádření Biologického centra AVČR  k návrhu plánu péče na období 2023—2032 pro přírodní památku Pohoří na Šumavě, a také na petici požadující zahrnutí Jiřické nádrže tohoto návrhu chráněného území zamezující Komerční rybolov, který devastuje ohrožené druhy v srdci Novohradských hor. Petici můžete podepsat do 15.5. v listinné podobě nebo elektronicky.

číst dále …