STANOVY

STANOVY SPOLKU KRAJINA NOVOHRADSKA Z. S.

Článek 1
Název, sídlo a charakter spolku

 1. Název spolku: Krajina Novohradska z. s.
 2. Sídlo spolku: Velký Jindřichov, 382 82 Benešov nad Černou.
 3. Identifikační číslo spolku: 26998653.
 4. Spolek byl založen dne 25.05.2005 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a od 01.01.2014 je spolkem podle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Článek 2
Účel a činnosti spolku

 1. Základními účely spolku jsou zejména:

a) ochrana přírody, krajiny, kulturních hodnot a zdravého životního prostředí Novohradska,
b) příprava, zpracování a realizace konkrétních projektů,
c) podpora krajinné politiky zaměřené na ochranu krajiny a péči o krajinu zapojením veřejnosti, místních a regionálních úřadů,
d) informační, vzdělávací, vědecká a osvětová činnost směrem k odborné i laické veřejnosti,
e) výchova, vzdělávání a osvěta, práce s dětmi a mládeží,
f) odborná a publikační činnost,
g) obnova, údržba a ochrana movitých i nemovitých kulturních památek, sakrálních a světských památek včetně vnitřního vybavení,
h) obnova, údržba a ochrana vodních zdrojů a pramenů, kašen, historických cest, kamenných zdí a teras,
i) pořádání kulturních a společenských akcí pro veřejnost,
j) pořádání vzdělávacích seminářů, školení, přednášek, kurzů, konferencí, studijních cest, stáží a zájezdů,
k) pořádání benefičních akcí a veřejných sbírek,
l) poskytování služeb ubytování a občerstvení,
m) správa svěřeného majetku,
n) spolupráce se spolky s obdobnou činností,
o) výměna informací a zkušeností s jinými organizacemi, institucemi, odborníky a jednotlivci,
p) účast ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

 1. Spolek může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
 2. Spolek pro naplnění svého účelu vyhledává sponzory, dárce a potencionální partnery v ČR i v zahraničí, podává žádosti o dotace a granty a realizuje podpořené projekty
 3. Zisk z činnosti spolku lze využít jen pro správu a činnosti spolku.

Článek 3
Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba, kterou zastupuje statutární orgán. Členem spolku nemůže být politická strana, kraj, obec, jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace a organizační složky veřejné správy a samosprávy.
 2. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím statutárního orgánu spolku na základě písemné žádosti zájemce o členství (zaslané např. elektronickou poštou), která musí obsahovat souhlas se stanovami spolku.
 3. Člen spolku je oprávněn:

a) účastnit se činnosti spolku a být informován o dění ve spolku,
b) účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, navrhovat a volit kandidáty do orgánů spolku,
c) podávat orgánům spolku své návrhy, podněty, žádosti, stížnosti a připomínky,
d) užívat majetek spolku v souladu s rozhodnutími orgánů spolku,
e) do 15 dnů od doručení rozhodnutí předsednictva, které se jej týká, podat prostřednictvím předsednictva odvolání, které má odkladný účinek a rozhoduje o něm nejbližší členská schůze.

 1. Člen spolku je povinen:

a) respektovat práva a oprávněné zájmy spolku a jednat v souladu s účelem a cíli spolku,
b) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů spolku,
c) chránit dobré jméno spolku a neomezovat práva ostatních členů spolku,
d) řádně a včas platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny rozhodnutím členské schůze,
e) oznamovat spolku své aktuální kontaktní údaje,
f) šetřit a chránit majetek spolku před poškozením, ztrátou nebo odcizením a používat jej pouze k účelům, ke kterým je určen rozhodnutími orgánů spolku.

 1. Členstvím ve spolku není dotčeno ani omezeno vlastnické právo k věcem, právům nebo jiným majetkovým hodnotám, které člen do spolku vložil, pokud není dohodnuto jinak. Člen spolku je nadále oprávněn věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty ve svém vlastnictví užívat, požívat a brát z nich plody nebo užitky a disponovat s nimi i s jejich plody nebo užitky, pokud není dohodnuto jinak.
 2. Členství ve spolku zaniká:

a) smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
b) písemnou dohodou ke dni uvedenému v takové dohodě,
c) písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku ke dni doručení takového oznámení spolku,
d) rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena spolku ke dni přijetí takového rozhodnutí, a to z důvodu, že člen spolku porušil některou svou povinnost a nesjednal nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě.

 1. Závazky člena spolku vůči spolku, které existují v okamžiku skončení členství ve spolku, nezanikají. Bývalý člen spolku musí tyto závazky vypořádat nejpozději do tří měsíců ode dne zániku jeho členství ve spolku, pokud není dohodnuto nebo orgánem spolku rozhodnuto jinak.
 2. Závazky spolku vůči členu spolku, které existují v okamžiku skončení členství ve spolku, nezanikají. Spolek musí tyto závazky vypořádat nejpozději do tří měsíců ode dne zániku členství ve spolku, pokud není dohodnuto nebo orgánem spolku rozhodnuto jinak. Členem poskytnutá plnění, hodnoty a věci, jakož i zaplacené příspěvky se nevrací, pokud není dohodnuto nebo orgánem spolku rozhodnuto jinak.
 3. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce.

Článek 4
Členská schůze (nejvyšší orgán spolku)

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.
 2. Do pravomocí členské schůze náleží:

a) určovat základní účel a hlavní činnosti spolku a schvalovat plán jeho činnosti,
b) schvalovat rozpočet a výsledek hospodaření spolku,
c) stanovovat výši a splatnost členských příspěvků,
d) navrhovat, volit a odvolávat ostatní orgány spolku,
e) schvalovat jednací a volební řády členské schůze,
f) rozhodovat o dispozicích s nemovitým majetkem,
g) rozhodovat o odvolání člena spolku proti rozhodnutí představenstva, které se jej týká,
h) rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se spolku a jeho činnosti, pokud tak určí tyto stanovy nebo si rozhodování o některé věci vyhradí členská schůze,
i) rozhodovat o změně stanov a názvu spolku,
j) rozhodovat o zřízení a zrušení pobočného spolku,
k) rozhodovat o zániku spolku a o způsobu zániku, v případě zániku s likvidací jmenovat a odvolávat likvidátora spolku a rozhodovat o rozdělení likvidačního zůstatku.

 1. Zasedání členské schůze svolává statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka, a to písemnou pozvánkou zasílanou zpravidla elektronickou poštou nejméně 14 kalendářních dnů před konáním zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Pokud má být na programu zasedání členské schůze změna stanov spolku, musí být k pozvánce připojeno navrhované nové znění stanov. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnosti členů se ho účastnit.
 2. Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 3. Kdo zasedání členské schůze svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. Je-li zasedání svoláno podle předchozího odstavce, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.
 4. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k programu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon zakazuje uveřejnit nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 5. Nepřítomného člena spolku může na členské schůzi zastupovat jiný člen spolku na základě plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele.
 6. Zasedání členské schůze se může uskutečnit distančním způsobem prostřednictvím technického prostředku umožňujícího komunikaci na dálku v reálném čase (tzv. videokonference). Tímto způsobem se může konat celé zasedání členské schůze, případně se k zasedání členské schůze, které se koná fyzicky, mohou tímto způsobem někteří členové spolku připojit.
 7. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina členů spolku.
 8. Pokud 15 minut po plánovaném zahájení zasedání není členská schůze schopna se usnášet, může se ihned poté konat náhradní zasedání členské schůze, která je schopna se usnášet v jakémkoli počtu přítomných členů.
 9. Usnesení členské schůze se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Usnesení členské schůze podle čl. 4 odst. 2 písm. i), j), k) se přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen spolku má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů lze po dalším projednání hlasovat znovu. Hlasování členské schůze je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak.
 10. Statutární orgán spolku zahájí zasedání členské schůze a ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy členské schůze a zapisovatele.
 11. Program zasedání členské schůze lze měnit rozhodnutím členské schůze a takto lze projednat i záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení.
 12. Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání v sídle spolku.
 13. Členská schůze může přijímat usnesení také mimo zasedání (per rollam). V tomto případě zašle statutární orgán všem členům spolku elektronickou poštou návrhy usnesení, o nichž má být hlasováno, přičemž takto rozeslané návrhy usnesení již nemohou být měněny. Valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet hlasujících členů. Členové hlasují zasláním jediné e-mailové zprávy na elektronickou adresu spolku, ve které hlasují samostatně ke každému bodu programu uvedením pořadového čísla usnesení a označením „PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE“. Lhůta pro hlasování je stanovena na 14 dnů ode dne rozeslání návrhů usnesení statutárním orgánem spolku, pokud není stanoveno jinak. Za rozhodný se považuje okamžik doručení e-mailové zprávy na elektronickou adresu spolku. Usnesení každého bodu programu je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů spolku. Za přítomného se člen spolku považuje tehdy, hlasoval-li alespoň o jednom z bodů zařazených do programu způsobem a ve lhůtě stanovených v tomto odstavci. K připojeným připomínkám, podmínkám či návrhům změn se nepřihlíží. Na členské schůzi konané mimo zasedání, nelze hlasovat o záležitostech, ke kterým je potřebná dvoutřetinovou většina hlasů přítomných členů.

Článek 5
Předsednictvo (statutární orgán spolku)

 1. Předsednictvo je statutárním orgánem spolku.
 2. Předsednictvo řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze, a to v souladu s rozhodnutími členské schůze a předsednictva. Předsednictvo zejména odpovídá za řádné hospodaření spolku, péči o jeho majetek, dohlíží na dodržování stanov, sestavuje rozpočet a výsledek hospodaření spolku. Předsednictvo jedná s péčí řádného hospodáře.
 3. Předsednictvo tvoří tři členové, které volí členská schůze. Funkční období členů předsednictva je tříleté; toto období však neskončí dříve, než jsou zvoleni noví členové. Funkce člena předsednictva vzniká jeho zvolením. Členy předsednictva lze volit opakovaně. Pokud dojde ke snížení počtu členů předsednictva, pracuje předsednictvo s menším počtem členů do doby zvolení nových členů členskou schůzí.
 4. Každý člen předsednictva zastupuje spolek samostatně. Při právním jednání, jehož hodnota činí nejméně 100.000 Kč a při dispozici s nemovitým majetkem, musí spolek zastupovat všichni členové předsednictva společně.
 5. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis jeden z členů předsednictva, případně více členů předsednictva v souladu s těmito stanovami.
 6. Do pravomocí předsednictva náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do pravomocí jiných orgánů spolku. Do pravomocí předsednictva náleží:

a) vydávat, měnit a rušit vnitřní předpisy spolku,
b) zpracovávat podklady pro rozhodnutí členské schůze,
c) sestavovat, přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření,
d) přezkoumává návrhy, podněty a stížnosti členů spolku,
e) rozhodovat o přijetí a vyloučení člena spolku,
f) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku člena spolku,
g) zřizovat a vést účty a zvláštní fondy vedené spolkem,
h) nakládat s movitým majetkem,
i) rozhodovat v pracovních věcech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
j) svolávat a vést zasedání členské schůze a předsednictva a ověřovat jejich usnášeníschopnost,
k) vyhotovovat zápis ze zasedání členské schůze a předsednictva.

 1. Předsednictvo je schopno se usnášet, pokud je přítomna většina jeho členů. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů. Každý člen předsednictva má jeden hlas.
 2. Předsednictvo může přijímat usnesení také mimo zasedání, má-li k dispozici vyjádření všech svých členů. Nepřítomní členové mohou své vyjádření zaslat písemně (elektronickou poštou), případně jej mohou sdělit telefonicky a následně jej potvrdit písemně (elektronickou poštou). V tomto případě předsednictvo přijímá usnesení většinou hlasů všech svých členů.
 3. Předsednictvo může určit stálé hosty, kteří se mohou účastnit jednání orgánů spolku s hlasem poradním.

Článek 6
Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s příspěvky a dary členů, obcí, krajů, státu nebo dalších osob, s dotacemi a požitky ze sponzorství a reklamní činnosti, s výnosy majetku, popř. s dalšími příjmy.
 2. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem, který navrhuje předsednictvo spolku a schvaluje členská schůze.
 3. S výjimkou členských příspěvků nevkládají členové do spolku jiný majetek, pokud členská schůze nerozhodne jinak.
 4. Spolek může dát přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok auditorem, a to i v případě, že mu tato povinnost nevyplývá z jiných právních předpisů.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy mohou být měněny nebo doplňovány pouze písemně, přičemž změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, ve kterém je vložena rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
 2. V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.
 3. Spolek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
 4. Tyto stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí dne 23.5. 2021.