Krajina Novohradska – Výroční zpráva 2023

Historie a poslání

Spolek vznikl v roce 2005, původně jako občanské sdružení. 

Hlavním cílem spolku je ochrana a kultivace krajiny Novohradských hor a podhůří.

Náplní činnosti spolku je: 

  • Propojování aktivit spolků, obcí, jednotlivců zaměřených na ochranu a kultivaci krajiny Novohradských hor.
  • Zprostředkovávání informací a vzdělávání veřejnosti, spolků, státní správy.
  • Snaha aktivně předcházet zásahům ohrožujícím krajinný ráz, cenné přírodní lokality apod., například nevhodným umístěním zástavby (územní plánování, KPÚ). 
  • Snaha o zachování „paměti krajiny“ –  kulturních prvků v kontextu krajiny.

Identifikační a kontaktní údaje 

Krajina Novohradska z.s.
zapsaný pod spisovou značkou L 4103 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 26998653          

Sídlo organizace: Velký Jindřichov 13, 382 82 Benešov nad Černou

Bankovní spojení: 3383337359/0800

Struktura spolku

Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. 

Předsednictvo
Předsednictvo je statutárním orgánem spolku.

Předsednictvo řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze, a to v souladu s rozhodnutími členské schůze a předsednictva. 


Členové předsednictva: 

Jan Kurz

jan.kurz@krajinanovohradska.cz, 606 787 759

Aleš Kurz

ales.kurz@krajinanovohradska.cz, 602 374 288

Michaela Vlčková

michaela.vlckova@ krajinanovohradska.cz, 608 072 50Naše činnost v roce 2023

Rok 2023 jsme začali iniciací širšího občanského odporu proti záměru vystavět v bývalé sklářské osadě Černé Údolí, kde natrvalo žije asi 19 lidí, komplex apartmánového hotelu s kapacitou 193 lůžek a 81 parkovacích míst. Developerský záměr byl stažen a momentálně hledá svou další podobu, která už nebude muset jít přes posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). Náš spolek situaci monitoruje a spolupracuje s místními samosprávami na prevenci formou zkvalitnění územního plánování.

Zorganizovali jsme setkání v Černém Údolí (3.3. 2023 v penzionu Černé údolí), kam jsme pozvali místní obyvatele a další instituce a jednotlivce, kteří se v kauze angažovali. Následně jsme sepsali prohlášení Podpora Novohradským horám, které chceme dát k podpisu starostům místních obcí a dalším osobám a je možné je podepsat v elektronické verzi na webu spolku.

Následně jsme se věnovali komunikační strategii a hledání vize spolku. 14.4.2023 proběhl workshop k hledání vize moderovaný agenturou Kukutch. Jedním ze závěrů workshopu bylo věnovat se více komunikaci s místními obyvateli, což bylo určující pro plánování následných aktivit spolku. Proto jsme podali žádost o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace Via v programu Dokážeme víc na realizaci projektu Zlepšení komunikace spolku Krajina Novohradska s místními obyvateli.

Na jaře jsme se věnovali kauze Jiřické nádrže. Připojili jsme se k aktivitě Biologického centra AVČR – konkrétně sepsání petice za připojení Jiřické nádrže do návrhu vyhlášení Přírodní památky Pohoří na Šumavě. (Jihočeský kraj navrhl v roce 2023 rozšířit území Přírodní památky Pohoří na Šumavě a prohloubit tím na příštích deset let ochranu biologicky cenného komplexu lučních, lesních a rašelinných biotopů v této části Novohradských hor a s nimi i velkého množství vzácných a ohrožených organismů. Jiřická nádrž ale v návrhu nepochopitelně chybí). Petici podepsalo během jediného měsíce více než 2000 lidí a v květnu 2023 ji její hlavní iniciátor, hydrobiolog a (tehdy) člen spolku Karel Šimek, předal spolu s dalšími hejtmanovi a zastupitelům Jihočeského kraje. Zapojili jsme se také to mediální kampaně proti nevhodnému komerčnímu rybolovu na Jiřické nádrži (pořad Nedej se).

Další kauzou řešenou v červenci bylo podání připomínky k návrhu Rybářství Nové Hrady s.r.o., které oznámilo v červnu 2023 svůj záměr používat „závadné látky“ ke krmení ryb na více než 20 rybnících včetně Zlaté Ktiše.

Spolky Calla a Krajina Novohradska se společně vyjádřily k plánovanému záměru použití závadných látek pro krmení ryb a k úpravě povrchových vod v rybnících v Novohradských horách a podhůří. Dne 11.7. bylo Městským úřadem Trhové Sviny (Odbor životního prostředí) ohlášeno zahájení správního řízení k vydání závazného stanoviska k plánovanému záměru Rybářství Nové Hrady s.r.o. použití závadných látek pro krmení ryb a k úpravě povrchových vod na rybnících. Mezi tyto rybníky, pro které se žádá o povolení k hnojení kejdou, NPK, vápnem a dalšími látkami, je jmenována také oligotrofní horská huminová nádrž  Zlatá Ktiš, ale i další rybníky, které se nacházejí v blízkosti zvláště chráněných území nebo jsou přímo součástí Přírodního parku a ptačí oblasti Novohradské hory, kde by rybníky měly mít speciální statut ochrany dle znění bodů Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2003 ze dne 30. 9. 2003 o zřízení Přírodního parku Novohradské hory. Navíc ve většině z uvedených rybníků je doložen výskyt zvláště chráněných živočichů. Oba spolky se přihlásily jako účastníci do správního řízení a ve stanovené lhůtě podaly k záměru připomínky, vycházející z konzultací s řadou odborníků na ochranu přírody, specialistů na hydrobiologii a vodní hospodářství.

V návaznosti na hledání vize spolku jsme si znovu potvrdili a hlasováním schválili, že jednou z významných činností spolku bude iniciativa podporující vznik CHKO Novohradské hory.

Konkrétní akce pořádané v roce 2023:

23.2. Kůrovec na Šumavě – zkušenost pro Novohradské hory

Přednáška Martina Haise v Kulturně-spolkovém domě v Nových Hradech

13.5. Exkurze do zaniklých obcí pod Kamencem

Exkurze do zaniklých obcí pod Kamencem: Pavlína, Schwerzviertel, Šance, Bärau.

Průvodci: Michaela Vlčková, Aleš Kurz

12.8. Noční pouť na Dobrou Vodu

Rozjímavé noční putování po stopách dávných poutníků Novohradskými horami.  Z Nových Hradů krajem zaniklých vesnic Mýtiny, Veveří, Jedlice na Mandelstein a odtud na poutní místo Dobrá Voda.

Průvodce: Michaela Vlčková

19.8. Sousedský jarmark

Pořádali jsme spolu s Osadním Výborem Hojná Voda. Spolek tu měl svůj stůl, kde prezentoval svoji činnost. Byla zde také instalována výstava Nebeské Novohradky.

Garant akce: Klára Matoušková, podpořeno grantem z Nadace Via

7.10. Setkání s krajinou

Setkání určené zejména pro místní obyvatele (Horní Stropnice, Nové Hrady …) přestavující spolek. Instalována výstava Nebeské Novohradky, koncert Tomáše Růži a skupiny Handpan.

Garant akce: Michaela Vlčková, podpořeno grantem z Nadace Via

10.12. Adventní pouť do Pohorské Vsi

Rozjímavé putování o druhé neděli adventní z Benešova nad Černou (Kuří) do Pohorské Vsi a zase zpět přes zaniklé vsi Polžov a Klepná.

Průvodce: Michaela Vlčková