PROJEKTY

Znamení víry v krajině

Zapojili jsme se do projektu Znamení víry v krajině. Cílem projektu byl výzkum, interpretace, propagace a zachování sakrálních památek jako společného kulturního dědictví v regionu Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska.

Projekt byl financován a realizován v roce 2017-2018 v programu Interreg V-A Rakousko (Česká Republika, Fond malých projektů).

Partnery projektu byli:
| Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
| Österreichische Gesellschaft für Denkmal- und Ortsbildpflege

Na realizaci projektu se podíleli členové spolku Krajina Novohradska Michaela Vlčková, Jan Kurz a Roman Josefík. V jeho realizaci nadále pokračují (Michaela Vlčková) tvorbou databáze sakrálních památek v Novohradských horách a přilehlých oblastech Dolního
a Horního Rakouska. www.nahranici.org.

Významnými výstupy z projektu byla stejnojmenná výstava a kolektivní monografie.

Kolektivní monografie Znamení víry v krajině představuje pokus o reflexi krajiny v kontextu křesťanské víry z hlediska teologie, filosofie, liturgie, historie, architektury a urbanismu. Jako klíč k uchopení přesažného významu krajiny slouží autorům “znamení víry”. Jsou to především sakrální památky – od kostelů a návesních kaplí, po drobnou sakrální architekturu – kapličky, boží muka a kříže situované do krajiny, jako vyjádření ztělesňující křesťanskou víru. Také sama krajina a krajinotvorné prvky mohou být uchopeny v jejich symbolické, duchovní dimenzi, jak je patrné především z prvních čtyř kapitol (texty Zdeňka Emingera, Františka Štěcha, Jana Samohýla a Zuzany Svobodové), které reflektují krajinu jako oplývající svými vlastními znameními, která přivádějí k víře a na víru odkazují.
O významu křesťanských symbolů umístěných do krajiny pojednává druhá část knihy (texty Michaely Vlčkové, Jana Kurze, Miloše Krumla a Romana Josefíka). Významnou inspirací pro všechny autory byla především krajina Novohradských hor.

Poutní cesty Novohradskem

Projekt je realizován v roce 2022 v programu Interreg V-A Rakousko (Česká Republika, Fond malých projektů) a slouží k vytvoření podmínek pro výměnu informací, společný výzkum a společné aktivity spolku Krajina Novohradska a spolku Verein „Weg des Friedens“. Projekt má napomoci k zachování a obnovení poutních cest v regionu Novohradska a sousední části Waldviertlu, konkrétně cest z Trhových Svinů, Nových Hradů a Schrems na poutní místo Dobrá Voda (Brünnl). Obnova a prezentace těchto cest vedoucích z Čech i Rakouska je významnou příležitostí pro sdílení společných kulturních a duchovních hodnot obou zemí, pro setkávání a komunikaci obyvatel a návštěvníků z obou stran hranice. Součástí projektu je výzkum historických tras poutních cest a jejich současného stavu v terénu, vytvoření návrhu na zachování a obnovu jednotlivých úseků (v Čechách), o kterém budeme jednat s obcemi a vytvoříme návrh, který bude využitelný také pro navazující projekty (obnova konkrétních úseků cest). Na rakouské straně prozkoumáme a popíšeme historické i v současné době používané cesty z města Schrems, případně z dalších současně významných východisek poutních procesí na Dobrou Vodu.
Cílem je vytvořit, na téma poutních cest Novohradskem, vzdělávací program pro Univerzitu třetího věku (dále U3V) i zájemce ze strany veřejnosti, který budou mít oba spolky v nabídce na svých webových stránkách.

Výstava Nebeské Novohradky

Projekt je realizován v roce 2022 v programu Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů, umožňuje spolupráci spolků Krajina Novohradska a Bucherser Heimat Verein ve snaze o zachování přírodních a kulturních hodnot Novohradských hor. Výstava slouží k zprostředkování těchto hodnot prostřednictvím velkoformátových leteckých fotografií J. Jirouška (20 panelů o rozměrech 120×160 cm, Dibond přímý potisk 4/0 CMYK, UV tisk). Chce poskytnout možnost dívat se na krajinu z nadhledu a objevovat tak její strukturu, která běžnému pohledu jejích obyvatel a návštěvníků uniká. Dříve obhospodařovaná a obývaná krajina pomalu ztrácí známky lidské činnosti, ale zároveň ukazuje příležitost pro další rozvoj. Ukazuje se zranitelnost přírody, ale i její schopnost se adaptovat. Výstavu chceme představit veřejnosti na obou stranách hranice formou vernisáží – v Nových Hradech (červen 2022) a v kostele v Pohoří na Šumavě, kde působí spolek rakouských sousedů – Bucherser Heimat Verein a je vysoká návštěvnost obyvatel z blízkého Rakouska (červenec-srpen 2022). Následně cedule umístíme na jednotlivá místa v krajině zachycená na fotografiích. Výstavu budeme propagovat formou skládačky (2x 600 kusů, v češtině a němčině) a na webových stránkách obou spolků.